do góry
Strona główna Aktualności

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

12 Sierpień 2021
kategoria:
Aktualności
 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku:

 1. Dane wnioskodawcy nr PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu. ( PESEL współmałżonka)
 2. Numer rachunku bankowego.
 3. Pełny numer księgi wieczystej, np. CZ2C/00001234567/9.
 4. Numer ewidencyjny działki.
 5. Powierzchnia całkowita budynku w m2.
 6. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej w m2.
 7. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

 1. Dochód roczny wyłącznie wnioskodawcy (do 100 000 zł)

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

 1. Zaświadczenie z GOPS przy podwyższonym poziomie dofinansowania

- gospodarstwo wieloosobowe - dochody miesięczne netto do 1563,60 zł/os
- gospodarstwo jednoosobowe - dochody miesięczne netto do 2189,04 zł/os

Ponadto, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony poziom dofinansowania musi spełniać łącznie dwa powyższe warunki.

 

 1. Powierzchnia docieplenia, osobno do każdego rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m2).
 2. Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2).

Dodatkowo celem ułatwienia złożenia wniosku, załączamy adresy stron , na których beneficjent będzie mógł potwierdzić istnienie księgi wieczystej dla danej nieruchomości, obliczyć wysokość dotacji czy dochód w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.