do góry
Strona główna Aktualności

OGŁOSZENIE

10 Sierpień 2017
kategoria:
Aktualności

OGŁOSZENIE
Burmistrza Kłobucka
w sprawie Rządowego programu
„Wyprawka szkolna”


Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”.
W roku szkolnym 2017/2018 pomoc skierowana zostaje do:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1–7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II–III szkoły podstawowej, II-III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Pomoc, o której mowa  jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia

do 11 września 2017r.
      

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
Wnioski dostępne są  w szkole, w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Kłobucku ul. Zamkowa 12 (I piętro), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku – www.gminaklobuck.pl – oraz na stronie BIP -  bip.gminaklobuck.pl

Dofinansowanie do zakupu podręczników wypłaca rodzicom dyrektor szkoły po przedstawieniu faktury, paragonu tj. dowodu zakupu lub oświadczenia.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz.U. z 2017r., poz. 1457)

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc wniosek.doc 17-08-10 10:42 38KB pobierz plik: wniosek.doc