do góry
Strona główna Aktualności

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA KŁOBUCKA NA POST RADNEGO WITOLDA DOMINIKA

13 Styczeń 2016
kategoria:
Aktualności

Szanowni Państwo

Panie Radny Rady Miejskiej w Kłobucku, Witoldzie Dominik

W związku z postem „Manipulacja miejsko-wiejska” oraz łatwością z jaką zarzuca mi Pan kłamstwo, manipulacje, naginanie i łamanie prawa zmuszony zostałem do odniesienia się do jego treści.

Odnosząc się zatem do podziału procentowego inwestycji na miasto i wieś w zakresie tak precyzyjnych wyliczeń Pana Radnego należałoby postawić Panu pytania:

-dlaczego zostały przez Pana przedstawione dwie wersje wyliczeń, podczas gdy przyjęty sposób wyliczeń determinuje wysokość procentową podziału,

-czy inwestycje na sołectwach w granicach miasta Kłobucka są policzone jako inwestycje na wsi czy w mieście?

Jak Pan widzi można w tym zakresie prowadzić polemikę. Najłatwiej i najprościej posługiwać się stwierdzeniami typu „manipulacja i kłamstwo”.

      W kwestii remontu chodnika przy ul. Żółkiewskiego wyjaśniam, że istotnie złożył Pan do projektu budżetu stosowny wniosek. Na tym Pana „(...) zabieganie o wykonanie remontu (...)” zostało zakończone.
Pana zainteresowanie inwestycją przejawiło się na sesji, która odbyła się 29.12.2015 r.
Pytał Pan o nią, nie wiedząc z jakich środków została wykonana i za jaką kwotę.

        Kolejna sprawa, która wymaga wyjaśnienia to remont stołówki przy S.P. Nr 1. Jak sama nazwa wskazuje remont stanowi wydatek bieżący- nie jest i nigdy nie był wymieniany „imiennie” w budżecie. Wyjaśniam zatem, że remonty bieżące zawarte są w klasyfikacji budżetowej 4270 Zakup usług remontowych w planie finansowym szkoły.

        Odnosząc się do zarzutu kłamstwa w kwestii budowy lodowiska wyjaśniam, co zresztą Pan sam zauważył, iż nigdy nie twierdziłem, że Pan był przeciwny tej inwestycji. Nie zaprzeczy Pan jednak, że głos „przeciw” był głosem Radnego P. Aleksandra Tokarza, który jest członkiem Waszego klubu, co subtelnie Pan w swoim poście pominął.

         Pragnę ponadto stanowczo zdementować fakt, że obowiązujący akt prawny dotyczący procedury uchwalania budżetu wymaga uchylenia.
Pan Radny zacytował w swojej wypowiedzi uchwałę Nr 65/VII/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu, która dawno przestała obowiązywać, co w kontekście uchwalania budżetu stanowi poważny uszczerbek w zakresie wiedzy, jaką powinien się Pan Radny wykazać.

         W stosunku do stwierdzenia Pana Radnego dotyczącego inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka z planem wydatków w wysokości 800.000zł (zarzut ukrywania deficytu) informuję, że kwota realizacji tej inwestycji została umieszczona w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kłobuck we wrześniu 2014 roku na podstawie szacunków, a zapłata za dokumentację, z której wynika oficjalna wartość kosztorysowa nastąpiła dopiero w dniu 28.12.2015r., a więc na dzień przed sesją Rady Miejskiej.
Na marginesie wyjaśniam, że umieszczenie w budżecie zadania nie rodzi żadnych skutków prawnych w zakresie zaciągania zobowiązań i większość zadań umieszczanych w WPF jest wartością szacunkową z różnych przyczyn.
Powyższe stanowi wyjaśnienie faktyczne. Jeśli chodzi o wyjaśnienie prawne, to podstawą jest ustawa o zamówieniach publicznych, która nie nakłada na zamawiającego obowiązku zabezpieczenia pełnych środków w budżecie na wykonanie robót budowlanych.
W praktyce w wielu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na te roboty cena wybranej oferty odbiega znacznie od kwoty wynagrodzenia określonego w kosztorysie inwestorskim. Stan taki wynika z aktualnej sytuacji na rynku tych usług. W związku z powyższym należy uznać, że kolejne twierdzenie Pana Radnego jest błędne.

          Panie Radny w świetle powyższego jednoznacznym jest, że podsumowania -jakich Pan dokonał- zostały oparte na podstawie pobieżnych analiz budżetu, bez znajomości aktualnych uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku oraz na podstawie wyrwanych z kontekstu wypowiedzi.

Z uwagi na postawione mi zarzuty kłamstwa, manipulacji oraz naginania i łamania prawa, niepoparte żadnymi dowodami domagam się publicznych przeprosin w tym samym miejscu, w którym opublikowany został Pana post.

Niezastosowanie się do powyższego będę traktował jako celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd i będę zmuszony zastosować środki prawem przewidziane.


Z poważaniem

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski