do góry
Strona główna Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2020-2023

09 Maj 2019
kategoria:
Aktualności

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kłobuck, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych na lata 2015-2019.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz.52 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) Rada Gminy Kłobuck najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020 – 2023.

Liczba ławników do wyboru przez Radę Gminy na kadencję 2020-2023:
- do Sądu Okręgowego w Częstochowie - 4
w tym do Sądu Pracy - 1
- do Sądu Rejonowego w Częstochowie - 2
w tym do Sądy Pracy – 1

Kto może zostać ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) ma nieskazitelny charakter,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

UWAGA: Dodatkowo, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
2) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie w/w terminu lub niespełniające wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego obiegu.

Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia?
Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
7) imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata i zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Najpóźniej w październiku 2019r. Rada Miejska dokonuje wyboru ławników.

UWAGA!
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, Ul. 11 Listopada 6 /pokój nr 35/ nieprzekraczalnie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej /pokój nr 35, budynek główny Urzędu/, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck i pod numerem tel.: 34 310 01 96

Druki:
- karta zgłoszenia,
- druk do listy osób udzielających poparcia,
udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaklobuck.pl) w zakładce INNE->WYBORY->WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH 2019