do góry
Strona główna Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY

14 Kwiecień 2022
kategoria:
Aktualności
 

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Zrób zdjęcie przedstawiające oznaki wiosny  na tle charakterystycznego dla regionu Gminy Kłobuck krajobrazu. Pokaż nam swoje kreatywne spojrzenie na ulubione miejsca w naszej gminie i zaskocz nas ich wiosennym wydaniem.

Wystarczy pracę przesłać na adres e-mail: Z nadesłanych fotografii utworzymy galerię, którą będziecie mogli podziwiać na profilu Gminy Kłobuck.

Na  autorów trzech najlepszych fotografii czekają atrakcyjne nagrody – aparaty natychmiastowe instax wide 300.

Konkurs trwa do 6 maja 2022 r.

 _________________________________________________________________

Regulamin konkursu fotograficznego – „Znajdź wiosnę w Gminie Kłobuck”

1. Organizator i przedmiot konkursu
Burmistrz Kłobucka, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Znajdź wiosnę w Gminie Kłobuck”.
Fotografie powinny ukazywać oznaki wiosny na terenie Miasta i Gminy Kłobuck, przedstawiając miejsca/przestrzeń, charakterystyczną dla krajobrazu Gminy Kłobuck.

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie Miasta i Gminy Kłobuck poprzez atrakcyjne i kreatywne przedstawienie na fotografiach miejsc w Gminie Kłobuck, ukazując na nich oznaki nadejścia wiosny.

3. Uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
Jeden uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 fotografię.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
Komisję Konkursową powołuje i odwołuje Burmistrz Kłobucka.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w określonym terminie pracy konkursowej, zgodnej z wymaganiami określonymi w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

5. Wymagania, jakie powinna spełniać fotografia
Za pracę konkursową uznaje się fotografię, przedstawiającą oznaki wiosny na terenie Gminy Kłobuck. Fotografie konkursowe muszą mieć rozmiar: 1920x1080 px, min. 1 MB max 5 MB, 300 dpi oraz być zapisane w formacie .jpg.
Zdjęcia konkursowe mogą być wykonane tylko na terenie Gminy Kłobuck – należy więc na fotografiach ukazać specyficzne dla Gminy Kłobuck otoczenie.
 
Praca konkursowa powinna zostać nadesłana drogą elektroniczną pod adres: W treści maila należy wpisać autora zdjęcia – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu.
E-mail powinien być zatytułowany: Konkurs fotograficzny.

6. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 6 maja 2022 r. Konkurs rozpoczyna się  z dniem 14 kwietnia br.
Prace należy przesłać na adres e-mail:

7. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunku opisanego w punkcie 1. i 5., ponadto: pomysł, oryginalność, kreatywność.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:
1. Sylwia Piątkowska – Sekretarz Gminy Kłobuck;
2. Katarzyna Kardynał – Referent ds. Promocji i PR w Urzędzie Miejskim;
3. Julia Wójcik – Fotograf, właściciel zakładu fotograficznego;
4. Krzysztof Świtalski – Fotograf, niekwestionowany mistrz fotografii gminnych krajobrazów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

8. Nagroda
Autorom trzech najlepszych fotografii, które wybierze Komisja Konkursowa, przyznane zostaną nagrody w postaci aparatów instax wide 300 wraz z wkładami 20 szt.

9. Rozstrzygnięcie konkursu
Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora – www.gminaklobuck.pl oraz w social mediach gminy oznaczonych jako @gminaklobuck.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu w wiadomości mailowej. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyn. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 
10. Prawa autorskie
Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza  praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
Wszystkie nadesłane fotografie stają się własnością Gminy Kłobuck.
Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczenia zgłoszonych prac do konkursu, które nie wygrały w konkursie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku – www.gminaklobuck.pl oraz na profilach mediów społecznościowych.

11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję:
1) Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, tel. (34) 31 00 150,  e-mail:
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z p. Jackiem Orłowskim, Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: lub  pisemnie pod adresem:  42-100 Kłobuck ul. 11 Listopada 6. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celu informacji, promocji  Miasta i Gminy Kłobuck, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO;
4) Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o uczestnikach i laureatach Konkursu;
5) Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Będziemy publikować imię i nazwisko oraz pracę konkursową wybranych uczestników Konkursu, na stronie internetowej Urzędu i mediach społecznościowych, w związku  z promocją Miasta i Gminy Kłobuck.   
7) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przez czas określony w tych przepisach, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;
8) Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
11) Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem;
12) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

12. Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej Organizatora.

Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze.
Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego do spraw promocji Gminy Kłobuck pod numerem telefonu 34 310 01 85 w godzinach pracy urzędu.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg plakat.jpg 22-04-14 15:36 2.64MB pobierz plik: plakat.jpg
pdf regulamin.pdf 22-04-14 15:36 133.6KB pobierz plik: regulamin.pdf