do góry
Strona główna Aktualności

INFORMACJA RZGW

22 Marzec 2016
kategoria:
Aktualności
Rzeka Warta

Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (29.10.2015 r. - 29.04.2016 r.).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie art. 88 s. ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), przypomina o trwających w terminie od dnia 29.10.2015 r. do dnia 29.04.2016 r. konsultacjach społecznych projektu Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj.

Dokument konsultowany w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariatach siedzib Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
- Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
- Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
- Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra,
- Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań,
- Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie do dnia 29.04.2016 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, na adres e-mail:   lub ustnie do protokołu sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.