do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/INFORMACJA-O-MOZLIWOSCI-SKLADANIA-WNIOSKOW-NA-DOFINANSOWANIE-USUWANIA-ODPADOW-ZAWIERAJACYCH-AZBEST-Z-TERENU-GMINY-KLOBUCK/idn:2388
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KŁOBUCK

12 Styczeń 2022
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Kłobucka informuję o możliwości pozyskania dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów azbestowych z nieruchomości położonych w gminie Kłobuck.

Dofinansowaniu podlegają koszty wykonania prac demontażowych, transportu oraz składowania odpadów powstałych w wyniku usuwania odpadów azbestowych np. pokryć dachowych, elewacji lub innych elementów publicznych.
Zasady udzielania dofinansowania określone zostały w Uchwale Nr 366/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021r.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobucku wysokość dotacji wynosi:
•    30zł/m2 w przypadku prac demontażu, transportu i składowania – maksymalnie 3.000zł;
•    15zł/m2 w przypadku transportu i składowania- maksymalnie 1.500zł.

Uchwała wraz z wnioskiem dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłobuck bip.gminaklobuck.pl.
Podstawą udzielenia dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku przed przystąpieniem do prac budowlanych w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.
Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, aż do wyczerpania środków pieniężnych przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Kłobuck. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
W przypadku niewystarczającej liczby złożonych wniosków oraz pozostania do dyspozycji wolnych środków na ten cel przewidywany jest dodatkowy termin ubiegania się o dofinansowanie dla wniosków złożonych w terminie 1-31 sierpnia danego roku.
Wnioski kompletne będą rozpatrywane w dwóch etapach:
1) pierwszemu etapowi będą podlegały wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck składane po raz pierwszy,
2) drugiemu etapowi będą podlegały wnioski składane po raz drugi przez właścicieli nieruchomości ubiegających się o dotację w sytuacji pozostania wolnych środków na ten cel.
Rozliczenie dotacji w pierwszym terminie naboru wniosków należy dokonać nie później niż do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego, a w przypadku drugiego terminu naboru do dnia 30 listopada.
Jednocześnie pragnę przypomnieć właścicielom nieruchomości o obowiązku składania corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31 stycznia każdego roku- druk informacji można pobrać ze strony internetowej bip.gminaklobuck.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 (pokój nr 23), bądź pod numerem telefonu 34/ 317-40-39 wew. 213.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski