do góry
Strona główna Aktualności

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

07 Lipiec 2022
kategoria:
Aktualności

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (gradobicia) w gospodarstwie rolnym w roku 2022.

W związku z wystąpieniem w dniu 30 czerwca 2022r. na terenie gminy Kłobuck, obręb Brody Malina  gradobicia, które mogło doprowadzić do powstania szkód w uprawach rolnych, Burmistrz Kłobucka informuje rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym.

Producent rolny w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gminie (właściwej ze względu na położenie gospodarstwa) składa wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami określonymi we wzorze wniosku na sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Przedmiotowe wnioski dostępne są: na stronie internetowej gminy, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Zamkowa 12.

Mając powyższe na uwadze, ostateczny termin składania wniosków przez rolników do tut. urzędu nastąpi w dniu: 14 lipca 2022 r.

Warunkiem przystąpienia przez komisję do oszacowania strat jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i potwierdzenie szkód w uprawach przed ich zbiorem lub likwidacją oraz złożenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Po złożeniu poprawnego pod względem formalnym wniosku, Komisja szacująca straty będzie przeprowadzać oględziny w terenie w terminie od 1 do 3 tygodni od daty jego złożenia, w zależności od ilości zgłoszonych wniosków.

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku gdy producent rolny posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie urzędy gmin (właściwe ze względu na położenie gruntów). Ponadto producent rolny powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, który przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody. Dane dotyczące podanych przez rolnika upraw powinny być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty obszarowe, złożonym do Biura Powiatowego ARiMR.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. Zamkowa 12 w pokoju nr 25 (tel. 34/3174038), w godzinach pracy urzędu.