do góry
Strona główna Aktualności

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

26 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności
 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i do 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinasowania

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku:

1.    Dane wnioskodawcy nr PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu. ( PESEL współmałżonka)
2.    Pełny numer księgi wieczystej, np. CZ2C/00001234567/9.
3.    Numer ewidencyjny działki.
4.    Powierzchnia całkowita budynku w m2.
5.    Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej w m2.
6.    Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA
7.    Dochód roczny wyłącznie wnioskodawcy (do 100 000 zł)

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
8. Zaświadczenie o dochodach z GOPS przy podwyższonym poziomie dofinansowania
- gospodarstwo wieloosobowe - dochody miesięczne netto powyżej 900 zł/os do 1563,60 zł/os
- gospodarstwo jednoosobowe - dochody miesięczne netto powyżej 1260 zł/os do 2189,04 zł/os
Ponadto, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony poziom dofinansowania musi spełniać łącznie dwa powyższe warunki.

NAJWYŻSZY POMIOM DOFINANSOWANIA

9. Zaświadczenie o dochodach z GOPS przy najwyższym poziomie dofinasowania
- gospodarstwo wieloosobowe - dochody miesięczne netto do 900 zł/os
- gospodarstwo jednoosobowe - dochody miesięczne netto do 1260 zł/os
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wnioskodawca ubiegający się o najwyższy poziom dofinansowania musi spełniać łącznie dwa powyższe warunki.

10. Powierzchnia docieplenia, osobno do każdego rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m2).
11. Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2).

Dodatkowo celem ułatwienia złożenia wniosku, załączamy adresy stron , na których beneficjent będzie mógł potwierdzić istnienie księgi wieczystej dla danej nieruchomości, obliczyć wysokość dotacji czy dochód w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
 2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
 3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
  1) Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
  2) Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
  3) Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
  Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).
 4. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.
 5. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
  1) Wytyczne Komisji Europejskiej,
  2) Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
  3) Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

 -------------------------------------------------------------------------------------

2 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, pok. nr 34 rusza punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze. Obsługą Programu zajmuje się pracownik urzędu – Inspektor Robert Świt, który pełni dyżur w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz we wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00, telefonicznie pod nr: 533385619 lub elektronicznie e-mail: .

Informujemy, że wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze mogą być składane:
- przez Internet (konieczność posiadania Profilu Zaufanego);
- przez Portal Beneficjenta (gdy wnioskodawca nie posiada Profilu Zaufanego) pod adresem: https://portal.wfosigw.katowice.pl/:

W tym celu należy założyć konto w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Katowicach, wypełnić wniosek w pdf i umieścić go na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW Katowice. Tak przygotowany wniosek należy wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Kłobucku. Urząd rejestruje taki wniosek i przesyła do WFOŚiGW w Katowicach.

- przy pomocy Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Również w siedzibie urzędu można skorzystać z pomocy pracownika urzędu. Wniosek jest wypełniany w wymaganym formacie pdf, drukowany, podpisywany przez Wnioskodawcę i przesyłany elektronicznie oraz w wersji papierowej wraz z załącznikami do WFOŚiGW w Katowicach.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy proszone są o wcześniejsze umówienie terminu wizyty pod nr telefonu: 533385619 lub mailowo: .

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

- przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę (nie będzie możliwości przyjścia "z drogi", gdyż czas między wizytami wykorzystywany będzie do wietrzenia pomieszczenia);
- na wizycie prosimy ubierać maseczki;
- przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni;
- prosimy o posiadanie własnego długopisu;
- na korytarzu prosimy zachować zalecane odległości między sobą.

Wnioski są rozpatrywane przez WFOŚiGW w Katowicach. Informacje o rozpatrzeniu wniosku przekazywane są wnioskodawcy za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, mailowo lub korespondencyjnie.

Złożenie wniosku nie jest gwarancją otrzymania dotacji!

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html