do góry
Strona główna Aktualności

GMINA NIE ZARABIA NA ŚMIECIACH

21 Maj 2020
kategoria:
Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

w zawiązku z nieprawdziwymi informacjami, które rozpowszechniane są Internecie przez niektóre media informujemy, że gmina Kłobuck nie zarabia na wpłatach za śmieci !


W dniu 02.04.2020 r. jeden z serwisów internetowych zwrócił się do Urzędu o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kwoty jaką gmina wydała na odbiór i zagospodarowanie śmieci w 2016, 2017, 2018 i 2019 r. od mieszkańców i firm bez uwzględnienia odbioru śmieci z mienia należącego do gminy oraz kwoty, jaką gmina odebrała łącznie od wszystkich mieszkańców, firm itp. za odbiór  i gospodarowanie śmieci w 2016. 2017, 2018 i 2019 roku.  
Kwoty, które zostały udostępnione odnosiły się tylko i wyłącznie do odbioru, transportu i utylizacji odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Kłobuck w danym roku. Po otrzymaniu informacji Serwis internetowy podał, że gmina zarobiła na wpłatach za śmieci ponad 1,1 mln zł. Tymczasem regulujące tę kwestię przepisy prawa wskazują, że kosztem funkcjonowania całości systemu gospodarowania odpadami w gminie jest również :
•    utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
•    koszty obsługi administracyjnej systemu,
•    edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
Zgodnie bowiem z zapisem art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określając wysokość stawki opłaty za odpady należy wziąć pod uwagę koszty funkcjonowania całego systemu:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Nadto z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może także pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, co też uczyniła w 2019 r. zakupując pojemniki dla mieszkańców.

Biorąc powyższe pod uwagę, całkowite koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami przedstawiają się następująco:

2016 r. - 1.623.670,61 zł w tym:
– 1.239.775,66 zł – odbiór transport i utylizacja odpadów odebranych od mieszkańców,
– 166.487,72 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (za m-c grudzień 2015 r.),
– 33.766,87 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów (wyrównanie dla firmy odbierającej odpady),
– 3.097,69 zł – wymiana uszkodzonych pojemników
– 47.804,35 zł – funkcjonowanie PSZOK,
– 125.834,15 zł - koszty administracyjne systemu gospodarowania odpadami,
– 6.6.904,17 zł - edukacja ekologiczna (przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej dla szkół i przedszkoli, szkolenie, nagrody w konkursach ekologicznych, komunikaty prasowe)
2017 r. - 1.640.324,88 zł w tym:
– 1.466.799,52 zł –  odbiór transport i utylizacja odpadów odebranych od mieszkańców,
– 1.456,94 zł – wymiana uszkodzonych pojemników
– 47.246,83 zł – funkcjonowania PSZOK,
– 117.446,09 zł - koszty administracyjne systemu gospodarowania odpadami,
– 7.375,50 zł - edukacja ekologiczna (przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej dla szkół i przedszkoli, nagrody w konkursach ekologicznych);
2018 r. - 1.706.794,15 zł w tym:
– 1.548.306,80 zł - odbiór transport i utylizacja odpadów odebranych od mieszkańców,
– 49.028,79 zł – funkcjonowania PSZOK,
– 102.468,76 zł -  koszty administracyjne systemu gospodarowania odpadami,
– 6.989,80 zł edukacja ekologiczna  (przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej dla szkół i przedszkoli, nagrody w konkursie ekologicznym);
2019 r. - 2.787.322,55 zł w tym:
– 2.034.833,26 zł – odbiór transport i utylizacja odpadów odebranych od mieszkańców,
– 524.296,74 zł – zakup i wymiana pojemników na odpady zmieszane
– 67.664,03zł  – funkcjonowania PSZOK,
– 154.828,52 zł –  koszty administracyjne systemu gospodarowania odpadami
– 5.700,00 zł - edukacja ekologiczna (podłogowe gry edukacyjne o tematyce dot. segregacji odpadów dla szkół i przedszkoli).

Z wyliczeń jasno wynika, że gmina nie zarabia na wpłatach za śmieci, jest to system samofinansujący się. Gmina Kłobuck jest tylko pośrednikiem pomiędzy mieszkańcem, a firmami zajmującymi się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Nie ma wpływu na wysokość cen obowiązujących na rynku jak również na rozwiązania legislacyjne podejmowane przez parlament .