do góry
Strona główna Aktualności

DOTACJE DO MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

16 Wrzesień 2020
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Kłobucka informuje o programie dotacji z budżetu Gminy Kłobuck na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne – Uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 217/XXIV/2020 z dnia 8 września 2020r. - nabór uzupełniający.

Na co udzielana jest dotacja?                                                                                                                              
Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Nie podlega zatem dotacji np. wymiana starych kotłów gazowych na nowe lub instalacja źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach.

Kto może otrzymać dotację?                                                                                                                            
Dotację mogą otrzymać posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Gminy Kłobuck jeżeli w roku złożenia wniosku nieruchomość, na której znajduje się budynek lub lokal mieszkalny, w którym zamierza się przeprowadzić modernizację systemu grzewczego, nie jest wykorzystywana na cel działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej.

Jakiego rodzaju nowe źródła ciepła mogą być dotowane?                                                                                  
1) podłączenie do sieci ciepłowniczej;                                                           
2) ogrzewanie elektryczne (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych);                                            
3) kocioł gazowy;                                                               
4) kocioł olejowy;                                                             
5) kocioł na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, spełniającym jednocześnie wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (ekodesign) dla kotłów na paliwa stałe, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) –  w przypadku braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

W jakiej kolejności rozpatrywane są wnioski?                                                                                        
Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania dokonywane będzie w oparciu o kolejność złożenia kompletnego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

Procedura uzyskania dotacji:

  1. Złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dotacji w sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, pokój nr 25 w terminie od 29.09.2020r. do 2.10.2020r., Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Wnioski złożone przed i po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zawarcie umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Burmistrzem Kłobucka.
  3. Zrealizowanie zadania - wykonanie nowej instalacji i likwidacja starej – w terminie do 16 listopada 2020r.
  4. Po zakończeniu realizacji zadania złożenie kompletnego wniosku do Burmistrza Kłobucka o rozliczenie dotacji. Wniosek należy złożyć w terminie do 20 listopada 2020r.  

UWAGA:  Za kompletność wniosku odpowiada ubiegający się o dotację. Wnioski niespełniające wymogów formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu.

Zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania powyższej kolejności: najpierw podpisanie umowy, dopiero potem zakup  źródła ciepła i realizacja przedsięwzięcia.
W przypadku przedsięwzięć wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie może zostać udzielona!!!

Więcej informacji na temat dotacji oraz druki wniosków można uzyskać:

  • - w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, pokój 22,  
  • - na stronie internetowej Urzędu: www.gminaklobuck.pl,
  • - pod numerem telefonu (034) 317-40-39, 317-40-38.

Zapraszam mieszkańców do korzystania z Programu. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Naszej Gminy.

Burmistrz Kłobucka
(-) Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf informacja - pdf 20-09-16 10:03 147.81KB pobierz plik: informacja - pdf
pdf regulamin 20-09-16 10:03 95.74KB pobierz plik: regulamin
pdf wniosek o przyznanie dotacji 20-09-16 10:03 85.66KB pobierz plik: wniosek o przyznanie dotacji