do góry
Strona główna Aktualności

DODATEK ELEKTRYCZNY

30 Listopad 2022
kategoria:
AktualnościOd 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku (ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck) można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, który jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (m.in. panele i ogniwa fotowoltaiczne), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku grzewczego (pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG).

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny wynosi 1 000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego; w innym przypadku - informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30, elektronicznie poprzez platformę ePUAP lub inny środek komunikacji elektronicznej - pod warunkiem opatrzenia wniosku oraz załączników do niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie kopię umowy kompleksowej energii elektrycznej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz kopię faktury (faktur) za sprzedaż energii elektrycznej w 2021 r.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego 23-01-19 09:23 644.3KB pobierz plik: Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
pdf Dodatkowe oświadczenie do wypłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym 22-11-30 13:24 107.63KB pobierz plik: Dodatkowe oświadczenie do wypłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym